Przedszkole Niepubliczne
"Muszelka"

tel. +48 58 674 18 94

ul. Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławowo

Lokalizacja

Do zajęć podstawowych należą


RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” z siedzibą przy Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławo , tel. 58/6741894

2. W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

3. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:o przyjęcia dziecka do przedszkola, realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,o zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w przedszkoluo prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczaniao umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty przedszkola,o jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w umowie również w celach realizacji działań promocyjnych przedszkola,o wypełnienia obowiązków prawnych obowiązujących w przedszkolu,o realizacji umów zawartych z firmami zewnętrznymi współpracującymi z przedszkolem oraz jego pracownikami,o w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane osobowe Państwa dzieci obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Gminy Władysławowo na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

5. Przetwarzanie dany osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.). Istnieją jednak okoliczności, w których przetwarzanie danych dzieci lub rodziców jest dopuszczalne na podstawie zgody, wówczas Przedszkole jest zobowiązane wystąpić o pisemną zgodę do Rodzica/Opiekuna dziecka.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) -, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z przedszkolem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest przedszkole.

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:o prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne) usunięcia(tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania,o prawo do przenoszenia danych,o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie przy ulicy Wyzwolenia 1 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

W razie pytań prosimy o kontakt z przedszkolem pod nr telefonu 58/6741894 bądź pod adresem e-mail: [email protected]

Copyright 2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP