Przedszkole Niepubliczne
"Muszelka"

tel. +48 58 674 18 94

ul. Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławowo

Lokalizacja

Do zajęć podstawowych należą


O nas

Nasze przedszkole realizuje założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz organizuje zabawy i zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową. Uzupełnieniem realizowanych programów również są:

1. W zakresie edukacji matematycznej:
Dziecięca Matematyka - Program Edukacji Matematycznej Przedszkolaków wg Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
Rozwija inteligencję operacyjną dzieci, kształtuje umiejętności matematyczne oraz dba o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci, tak aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.

2. W zakresie edukacji ruchowej:
"Ruch rozwijający" W. Sherborne.

3. Program wspomagania dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania wg Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
Program wspomagania dzieci w rozwijaniu zdolności skupiania uwagi i zapamiętywania zawiera scenariusze działań, które pomagają dzieciom osiągnąć te umiejętności, świadomie zapamiętywać i odtwarzać to, co ważne. Dzięki temu skutecznie uczą się wierszy na pamięć, kojarzą szeregi czynności i przewidują, co będzie dalej.

4. Metoda globalnej nauki czytania wg Ireny Majchrzak
W metodzie globalnej dziecko uczy się czytać poprzez zapamiętywanie całościowego układu graficznego słowa. Korzyścią, jaka wynika ze stosowania metody globalnej, jest szeroki repertuar wyrazów z czynnego słownika dziecka, które odczytuje ono jednym rzutem oka w dalszych etapach nauki czytania. Dzięki temu staje się lepszym czytelnikiem, szybszym i dokładniejszym, gdyż znacznie mniej wysiłku i uwagi poświęca formalnej stronie czytania, a koncentruje się na zrozumieniu treści.

5. Elementy metody Marii Montessori wg Marii Montessori
Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Pozwala na spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwoju indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, uczy współdziałania. W przedszkolu wprowadzamy pewne elementy pedagogiki montessoriańskiej: dbamy o uporządkowane otoczenie dziecka, umożliwiamy dzieciom uczenie się poprzez działanie i doświadczanie, pobudzamy rozwój dziecka dbając o odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych, rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły, uczymy szacunku do porządku i do pracy.

6. Metoda Dobrego Startu wg Marta Bogdanowicz
Celem tej metody jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W metodzie tej wykorzystuje się trzy podstawowe elementy: element słuchowy (piosenka), element wrokowy (wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter zharmonizowanych z rytmem piosenki.

7. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Rudolf von Laban, Weronika Sherborne
Zajęcia ruchowe prowadzą do poznania własnego ciała, kształtują związek dziecka z otoczeniem, ułatwiają współdziałanie w grupie. Elementem tych zajęć jest gimnastyka twórcza (ekspresyjna), którą cechuje spontaniczność, kreatywność i swoboda. Metoda ruchu rozwijającego ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń.

8. Pedagogika zabawy "Klanza"

9. Techniki parateatralne

Zajęcia są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci, zgodnie z zasadą indywidualizacji.

Copyright 2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP