Przedszkole Niepubliczne
"Muszelka"

tel. +48 58 674 18 94

ul. Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławowo

O NAS

 

  Nasze przedszkole realizuje założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz organizuje zabawy i zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową. Uzupełnieniem realizowanych programów również są:

1.W zakresie edukacji matematycznej : Dziecięca Matematyka -Program Edukacji Matematycznej Przedszkolaków wg Edyta Gruszczyk-Kolczyńska , Ewa Zielińska - rozwija inteligencję operacyjną dzieci, kształtuje umiejętności matematyczne oraz dba o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci , tak aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.  

2.W zakresie edukacji ruchowej: „Ruch rozwijający” W.Sherborne.

3.Program wspomagania dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania wg Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska  -program wspomagania dzieci w rozwijaniu zdolności skupiania uwagi i zapamiętywania zawiera scenariusze działań, które pomagają dzieciom osiągnąć te umiejętności, świadomie zapamiętywać i odtwarzać to, co ważne. Dzięki temu skutecznie uczą się wierszy na pamięć, kojarzą szeregi czynności i przewidują, co będzie dalej.

4.Metoda globalnej nauki czytania wg Ireny Majchrzak W metodzie globalnej dziecko uczy się czytać poprzez zapamiętywanie całościowego układu graficznego słowa. Korzyścią, jaka wynika ze stosowania metody globalnej, jest szeroki repertuar wyrazów z czynnego słownika dziecka, które odczytuje ono jednym rzutem oka w dalszych etapach nauki czytania. Dzięki temu staje się lepszym czytelnikiem, szybszym i dokładniejszym, gdyż znacznie mniej wysiłku i uwagi poświęca formalnej stronie czytania, a koncentruje się na zrozumieniu treści.  

5.Elementy metody Marii Montessori wg Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Pozwala na spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwoju indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, uczy współdziałania. W przedszkolu wprowadzamy pewne elementy pedagogiki montessoriańskiej: dbamy o uporządkowane otoczenie dziecka, umożliwiamy dzieciom uczenie się poprzez działanie i doświadczanie, pobudzamy rozwój dziecka dbając o odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych, rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły, uczymy szacunku do porządku i do pracy.

6.Metoda Dobrego Startu wg Marta Bogdanowicz-celem tej metody jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów : słuchowego , wzrokowego , kinestetyczno-ruchowego , a  także kształcenie lateralizacji , orientacji w schemacie ciała i przestrzeni . W metodzie tej wykorzystuje się trzy podstawowe elementy :element słuchowy (piosenka) , element wrokowy (wzory graficzne , litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter zharmonizowanych z rytmem piosenki 

7.Metoda Ruchu Rozwijającego wg  RUDOLF VON LABAN Weronika Sherbornezajęcia ruchowe prowadzą do poznania własnego ciała, kształtują związek dziecka z otoczeniem, ułatwiają współdziałanie w grupie .Elementem tych zajęć jest gimnastyka twórcza (ekspresyjna ), którą cechuje spontaniczność , kreatywność i swoboda.Metoda ruchu rozwijającego ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń. 

8.Pedagogika zabawy "Klanza"

         

 9. Techniki parateatralne   

Źródła światła       Źródła światła

 Zajęcia są dostoswane do możliwości intelektualnych dzieci , zgodnie z zasadą indywidualizacji.

 

 

Copyright 2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP