Przedszkole Niepubliczne
"Muszelka"

tel. +48 58 674 18 94

ul. Wyzwolenia 1, 84-120 Władysławowo

Do pobrania

 • KONCEPCJA PRACY

   

  PRZEDSZKOLA

   

  NIEPUBLICZNEGO

   

  MUSZELKA”

   

   

   

   

   

   

  ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

  Podstawą opracowania koncepcji są wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, a także potrzeby i możliwości dzieci oraz oczekiwania środowiska lokalnego.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MISJA PRZEDSZKOLA

   

  Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych , dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija aktywność poznawczą. Celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


   

  WIZJA PRZEDSZKOLA

  Wszystkie dzieci rodzą się utalentowane, a naszym zadaniem jest pobudzenie drzemiącego w nich potencjału”

  Dzieci zdobywają wiedzę przez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. W toku działania nabywają praktyczne umiejętności, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza zasady funkcjonowania w grupach społecznych przez ustalenie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie i doceniają wartość wspólnej pracy.


   

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent przedszkola :

  • jest samodzielny,

  • aktywnie podejmuje działania ,

  • ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej 

  • interesuje się nauką i techniką ,

  • zna i respektuje normy społeczne ,

  • jest otwarty na potrzeby innych ludzi ,

  • potrafi współdziałać w zespole ,

  • lubi działania twórcze ,

  • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu ,

  • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego ,

  • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia ,

  • ma świadomość tego , że jest Polakiem i Europejczykiem.


   

  WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU WYCHOWANKÓW

  Przedszkole wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego dziecka, rozwija predyspozycje i talenty. Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole . Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności. Uczy tolerancji i poszanowania odmienności każdego człowieka i jego kultury . Integruje oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli. Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w odkrywaniu samego siebie i innych. Wprowadza wychowanków w świat wartości uniwersalnych. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami .

  Praktyczne umiejętności dzieci nabywają w toku zabawy i za pomocą metod dostosowanych do wieku i możliwości. Przedszkole przede wszystkim uznaje prawo dzieci do zabawy jako podstawowej formy aktywności. Dzieci nabywają wiedzę o otaczającym środowisku ( kulturowym , przyrodniczym ).


   


   


   

  ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

  Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą odpowiednie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego , a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne : logopedę , psychologa ,pedagoga specjalnego. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na nieustannym poszukiwaniu ciekawych i skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w zakresie pracy z dzieckiem.

  Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne , pozwalają na realizację przyjętego programu oraz koncepcji pracy przedszkola. Kąciki zainteresowań , atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny sprzyja bezpiecznym zabawom na świeżym powietrzu .

  Przedszkole zmierza do pełnej realizacji zamierzeń koncepcji , która jest modyfikowana w razie konieczności. Podstawą zmian jest coroczna analiza zasobów przedszkola , jego specyfiki oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach środowiska lokalnego. Realizacja koncepcji odbywa się przez uwzględnianie jej założeń i priorytetów w planach pracy na kolejny rok.


   


   


   


   


   


   


   


   

  FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

  Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Wśród form współpracy znajdują się m. in. kontakty indywidualne, zebrania grupowe, uroczystości i imprezy przedszkolne. Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki i inne aspekty pracy przedszkola, w tym organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Przedszkole doskonali formy tej współpracy i monitoruje losy absolwentów .


   


   

  CELE GŁÓWNE

   1.Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia;

   2.Kształtowanie tolerancji , wrażliwości , wyrozumiałości i otwartości , zrozumienia dla innych zachowań ;

   3.Integrowanie z grupą , rodziną , środowiskiem lokalnym .

   


   


   

  PRIORYTETY

  1.Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej;

  2.Wspieranie kreatywności wychowanków;

  3.Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci;

  4.Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami ;

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

   

                                                                         STATUT 
 •  Przedszkole  Niepubliczne
                   „Muszelka”
       ul. Wyzwolenia  1
       84-120 Władysławowo
   
   
  Podstawy prawne:
  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 82-90 (Dz. U. z 2007 r. Nr 80,poz. 542 ) ,
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenis ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 19, poz. 165)
  Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 , poz. 526 i 527 )
  Wpis do ewidencji placówek oświatowych Nr 1 z dnia 11.02.1999r  Burmistrza Miasta Władysławowa
   
   
                                                          Spis treści
   
   
  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne.............................................................................. 3
  Rozdział 2
  Cele i zadania placówki........................................................................... 3
  Rozdział 3
  Organy placówki.....................................................................................  6
  Rozdział 4
  Procedura sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.............. 7
  Rozdział 4
  Organizacja placówki...............................................................................8
  Rozdział 5
  Pracownicy przedszkola i ich zadania.................................................... . 10
  Rozdział 6
  Wychowankowie i ich prawa.................................................................  14
  Rozdział 7
  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  …............  ....14
  Rozdział 8
  Rekrutacja do przedszkola.....................................................................  15
  Rozdział 9
  Rodzice i ich prawa i obowiązki..............................................................  15
  Rozdział 10
  Postanowienia końcowe.........................................................................  17
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Rozdział 1  Postanowienia ogólne
  § 1.1  Placówka nosi nazwę :                     Przedszkole Niepubliczne „Muszelka”
  § 1.2   Siedziba  placówki :                   Władysławowo , ul.Wyzwolenia 1
  § 1.3   Organem prowadzącym jest:            osoba fizyczna–mgr Joanna Kacprzyk
  § 1.4   Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje : 
                                                                        Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
  § 1.5   Przedszkole jest placówką niepubliczną.
   
   
  § 2.1   Placówka działa na podstawie :
  1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 82-90 ( Dz. U.z 2007 r. Nr 80, poz. 542 ),
  2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 19, poz. 165) 
  3)  Konwencji Praw Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527) 
  4)  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami ) 
  5) wpisu do ewidencji placówek niepublicznych Burmistrza Miasta Władysławowa
  6)   niniejszego statutu 
  7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487) 
   
  Rozdział 2. Cele i zadania placówki 
  § 3.  Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
  § 3.1. Cele i zadania placówki: 
  1) zapewnienie dzieciom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
  2)  wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach społeczno - kulturowych i przyrodniczych, 
  3) sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji, dobrej i przyjaznej, wolnej od agresji i przemocy,
  4)  troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
  5)  rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci, 
  6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zgodnie z wolą rodziców, 
  7) opieka nad dziećmi w wieku od 2 do 6 lat.
  8)  współdziałanie z rodzicami dzieci .
            Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona 3
   
  § 3.2 Placówka realizuje powyższe cele i zadania poprzez: 
  1) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i przyjaznych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, 
  2) rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska, wyrażania własnych myśli i przeżyć, 
  3) rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troszczenie się o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesów, 
  4) stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie, 
  5) rozwijanie wrażliwości moralnej dzieci, uczenie odróżniania dobra od zła, 6) kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie rozumienia prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka, 
  7) zachęcanie dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi, 
  8) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka, 
  9) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli, 
  10) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, krajem rodzinnym, 
  11) rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci oraz budzenie aktywności twórczej, 
  12) wspieranie dzieci uzdolnionych, 
  13) współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, 
  14) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych a w miarę potrzeb podjęcie wczesnej interwencji specjalistów, 
  15) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, (zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, kompensacyjno-korekcyjne, oraz inne o charakterze terapeutycznym; porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców) .
   § 4. Szczegółowe cele i zadania placówki oraz sposób ich realizacji zawarte są w koncepcji pracy przedszkola.
   § 5. Placówka zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku przedszkola oraz w trakcie zajęć poza jego terenem. 
   5. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w placówce         
              oraz w czasie zajęć poza placówką:
  dziecko przebywające w placówce znajduje się pod opieką nauczycielki, która organizuje mu zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z wybranym programem i miesięcznym planem zajęć,
   opiekę nad dzieckiem sprawuje także osoba zatrudniona jako pomoc nauczycielki
  Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                     strona  4
   dziecko uczęszczające na zajęcia ponadprogramowe organizowane w placówce jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć, 
   nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej opiece dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, 
   każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (salę zajęć, szatnię, łazienkę, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia, 
   nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki lub osoby upoważnionej do sprawowania opieki nad dziećmi; informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków, 
   nauczycielka/pomoc nauczycielki może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko w tedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi, 
   obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrekcji oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperaturze,
   w wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników placówki, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, 
   w placówce nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach, 
   nauczyciele i pracownicy placówki nie są upoważnieni do podawania wychowankom żadnych leków, za wyjątkiem niezaraźliwej choroby przewlekłej, w której konieczne jest regularne podawanie dziecku lekarstw, co zostało stwierdzone przez lekarza prowadzącego na piśmie. Orzeczenie takie winne być przekazane w oryginale dyrektor przedszkola wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego, że upoważnia nauczyciela do podawania leków oraz, że opiekun prawny ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki podawania rzeczonego leku, 
   obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, Ppoż. i przepisów ruchu drogowego. 
   
          § 5. 2. Wycieczki i spacery poza teren placówki powinny odbywać się przy   
             udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z „Regulaminem spacerów i 
             wycieczek” obowiązującym w placówce . 
   
   
   
   
   
   
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  5
  Rozdział 3. Organy placówki 
  § 6. Organami placówki są: Organ prowadzący zwany dalej dyrektorem, 
  § 7. 1. Organem prowadzącym placówkę jest Joanna Kacprzyk zwana dalej dyrektorem. 
  § 7. 2. Dyrektor placówki: 
  kieruje bieżącą działalnością placówki,
  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna wg rozporządzenia MEN z dnia 17.11.2010 r 
   reprezentuje placówkę na zewnątrz, 
  jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w placówce.
  § 7. 3. Do zadań dyrektora należy: 
   zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jej siedzibą, 
   przygotowanie projektu statutu placówki i jego zmian ,
   opracowywanie koncepcji pracy placówki 
   ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, 
   gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny, 
   ustalanie zakresu obowiązków pracownikom, 
   zarządzanie finansami i majątkiem placówki, 
   współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę placówki, 
   prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji placówki, 
   zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i Ppoż. 
  § 7. 4 Dyrektor placówki decyduje w sprawach:
  -zatrudniania i zwalniania pracowników, wynagradzania i premiowania, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, 
  § 7. 5. Dyrektor ustala wysokość wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki (opłata stała i wyżywienie).
  § 7. 6. Dyrektor  może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w następujących przypadkach: 
  nie przestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu, regulaminu przedszkola lub gdy rodzice (prawni opiekunowie) podważają dobre imię placówki,
   zalegania z odpłatnością za pobyt w placówce od dwóch okresów płatniczych,
   nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu w placówce, 
   
   
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  6
   gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków placówki lub nauczycieli i obsługi przedszkola, 
   
   gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w placówce. 
   
  Rozdział 4Procedura sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego 
  § 8. Procedura sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w przedszkolu Niepublicznym ”Muszelka”: 
  Procedura ta określa warunki sprawowania nadzoru pedagogicznego w placówce.
   Nadzór pedagogiczny w przedszkolu sprawuje dyrektor przedszkola Joanna Kacprzyk. 
   Nadzór pedagogiczny sprawowany jest w celu określenia efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej sprzyjającej podnoszeniu jakości pracy przedszkola. 
  § 9.Nadzór pedagogiczny polega na: 
  a) ocenianiu stanu i warunków działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola oraz analizowaniu efektów tej działalności 
  b) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych 
  c)kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego
  d)dokumentowania czynności nadzoru pedagogicznego ograniczone jest do niezbędnego minimum .Osoba sprawująca nadzór pedagogiczny może dokumentować prowadzone przez siebie czynności wg swojego uznania, w szczególności mogą to być notatki z czynionych obserwacji, kontroli, i inne dokumenty. 
  § 10. Uwagi dotyczące prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego obserwacji    pracy nauczycieli przekazywane są bezpośrednio po dokonaniu obserwacji. Czynności te nie wymagają formy pisemnej. 
  § 11.Wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego mogą być podane rodzicom, jeżeli dyrektor uzna to za konieczne. 
  § 11.1.Dyrektor przedszkola może opracować na dany rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego w formie uznanej przez niego za najbardziej przydatną.
  § 11.2 .Plan nadzoru pedagogicznego może być podany nauczycielom do wiadomości w sposób określony w przedszkolu. 
  § 11.3. Procedura nadzoru pedagogicznego może ulegać modyfikacji zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym, prawie wewnętrznym placówki oraz zgodnie ze zmianami wynikającymi z jej bieżących potrzeb. 
   
   
   
   
   
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  7
   
  Rozdział 4. Organizacja placówki 
  § 12.  Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie jest placówką jedno oddziałową ( grupa mieszana ).
  § 12. 1. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie  może przekraczać 30 dzieci.  
  § 12. 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania w przedszkolu, program wychowania w przedszkolu wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w placówce, programów innowacyjnych i autorskich opracowanych przez nauczycieli placówki. 
  § 12. 3. W placówce wyboru programu dokonują nauczycielki wraz z dyrektorem uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci. 
   § 12. 4. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach ponadprogramowych, które mogą być finansowane ze środków placówki , dotacji oświatowej lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć ponadprogramowych ustala każdorazowo dyrektor. 
   § 12. 5. Organizacja i terminy zajęć ponadprogramowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.
   § 12. 6. Czas trwania zajęć ponadprogramowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. 
  § 12. 7. Sposób dokumentowania tych zajęć określa dyrektor p-la 
  § 12. 8. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości. 
  § 12. 9. Dzieci maja możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
  § 13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt w ogrodzie. 
  § 13. 1. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 
  § 14.W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków bez zgody rodziców żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
  § 15. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora . Uwzględnienia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 
  § 16. Godzina zajęć programowych w przedszkolu trwa 60 minut i może być rozdzielona na kilka sesji w zależności od możliwości rozwojowych dziecka. Decyzja, co do realizacji zajęć w sesjach należy do nauczycielki. 
   
   
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  8
  § 17.  Do realizacji celów statutowych placówka posiada: 
   sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
   salkę rekreacyjną 
   pomieszczenia sanitarne, 
   pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 
   kuchnię główną, 
   kuchnię obróbki wstepnej ,
   szatnię dla dzieci 
   szatnię dla personelu, 
   ogród przedszkolny. 
   § 18. Placówka funkcjonuje cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. Czas pracy placówki może być zmieniony przez dyrektora w zależności od potrzeb środowiska. 
  § 18.1. Terminy przerw ustala dyrektor. 
  § 18.2. Dzienny czas pracy placówki ustala dyrektor, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 
  § 18.3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala dyrektor. 
  § 18.4. Dzieci 4,5 i 6-letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Roczne przygotowanie dzieci do szkoły określa szczegółowa procedura. 
  § 19. Działalność placówki finansowana jest z: 
   -dotacji oświatowej Miasta Władysławowa
   -opłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
   - środków przekazywanych w formie darowizny na rzecz przedszkola 
  § 19.1Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami..
  § 19.2.Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej. Przedszkole może też pobierać dodatkowe opłaty celowe na zasadzie dobrowolności.
  § 19.3. Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej. 
   § 19.4. Opłata stała może ulec zmniejszeniu o 15% w przypadku drugiego dziecka z rodziny, przy czym zniżka dotyczy 1 z 2 dzieci lub 2 z 3 dzieci. 
  § 19. 5. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci w postaci trzech posiłków : śniadania , dwudaniowego obiadu i podwieczorku.
  Koszty wyżywienia dziecka tzw. wsad do kotła  w pełni pokrywają rodzice opiekunowie/ dziecka .Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor. 
  § 19.6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce powyżej 4dni po kolei ( nieprzerwanie). 
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  9
   
  § 19. 7. Opłaty od rodziców pobierane są do 6 dnia każdego miesiąca z góry  .
  Płatności można dokonać poprzez wpłatę  na konto placówki lub bezpośrednio u nauczycielki lub dyrektora przedszkola.
  § 19.8.Przedszkole może być miejscem  praktyk pedagogicznych i innych.
  § 20.  Placówka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy cenne i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola .
   
  Rozdział 5.  Pracownicy przedszkola i ich zadania
  § 21.  W placówce zatrudnieni są nauczyciele, instruktorzy zajęć ponadprogramowych, specjaliści wspomagający rozwój dziecka oraz pracownicy administracji i obsługi. 
  § 21. 1. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka. 
  § 21. 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa Kodeks Pracy . 
  § 21. 3. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy, dyrektor. 
  § 21. 4. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy. 
  § 21. 5. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy. 
  § 21. 6. W przypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 
  § 21. 7. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  § 21. 8. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci. 
  § 21. 9. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu: 
  poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
   włączania rodziców w działalność placówki, 
   udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych. 
  § 22. Nauczyciel ma obowiązek do: 
  tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
   rozpoznawania i wspierania potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków 
   prowadzenia obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji w sposób przyjęty w placówce, a także informowania rodziców o postępach dzieci 
   systematycznego planowania i realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych bezpośrednio z dziećmi 
   realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola 
   
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  10
   aktywnego uczestnictwa w szkoleniach na terenie przedszkola oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem 
   systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej 
   współdziałania z nauczycielami wspomagającymi i zatrudnionymi specjalistami, w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej
   dokonywania ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej i osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy 
   podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska
   prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami
   wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce
   natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków
  reagowania na osoby postronne przebywające na terenie placówki, zapoznania się z ich celem pobytu i w razie potrzeby zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierowania tych osób do dyrektora 
  niezwłocznego zawiadomienia dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci 
  dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego 
  przestrzegania tajemnicy służbowej
  wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola
   § 23.Nauczyciel ma prawo do: 
  1) podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania, podręczników i środków dydaktycznych
  2)  decydowania o doborze form i metod pracy 
  3)  opracowywania i wdrażania przedsięwzięć (innowacji) i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki, 
  4)  ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego, 
  5)  prawidłowego przebiegu stażu 
  6)  pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy 
  7)  korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora , wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych
  8)  promowania swoich działań w środowisku lokalnym 
  9)  uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach  zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami przedszkola
  10)  uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami 
  11)  dofinansowania, doskonalenia zewnętrznego w miarę posiadanych środków finansowych przez placówkę zgodnie z jej potrzebami 
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  11
  12)  wynagrodzenia za swoją pracę 
  13)  urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy 
  14)  nagród i wyróżnień 
  § 24.Nauczyciel odpowiada za:  
  1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci 
  2) dobro placówki, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie 
  3) czystość wychowanków i stan zdrowia 
  4) niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków 
   § 24.1. Do zadań nauczycieli należy: 
  1) prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy wychowawczo – dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego oraz podstawy programowej wychowania w przedszkolu 
  2) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych 
  3) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych 
  4) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci 
  5) wytwarzanie w przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci 
  6) współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców lub prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i realizowanego programu nauczania
  7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ( dziennik, miesięczny plan pracy ) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
  8) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym 
  9)Zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie z początkiem roku szkolnego poprzedzającego naukę w szkole analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolaka), jej celem jest zgromadzenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki.
  10) Po przeprowadzeniu diagnozy nauczyciel zobowiązany jest do przekazania informacji o jej wyniku, oraz o podjętych działaniach wspomagających, a także do opracowania programu indywidualnego i korygowania ewentualnych niedoborów. 
  11) Włączania rodziców w działania wspomagające rozwój dziecka. 
  § 25. W placówce zatrudnieni są specjaliści wspomagający dodatkowo rozwój dziecka i instruktorzy zajęć ponadprogramowych.
   
   
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  12
   § 25. 1. Do zadań specjalistów i instruktorów należy: 
  1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość, 
  2) rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków, 
  3) dokumentowanie zajęć, informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci, 
  4) przestrzeganie przepisów BHP i P.poż, 
  5) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 
  § 25. 2. Specjaliści i instruktorzy odpowiadają za: 
  1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych ich opiece dzieci, 
  2) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków, 
  3)dbałość o dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie. 
  § 26. W placówce zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Do ich podstawowych zadań należ: 
  1) zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, 
  2) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami i instruktorami zajęć dodatkowych w zakresie opieki i wychowania dzieci.
   § 26. 1. Pracownicy administracji i obsługi odpowiadają za: 
  1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci, 
  2) czystość wychowanków i stan zdrowia, 
  3) natychmiast reagują na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków, 
  4) reagują na osoby postronne przebywające na terenie placówki, zapoznają się z celem ich pobytu i w razie potrzeby zawiadamiają o tym fakcie dyrektora przedszkola lub kierują te osoby do dyrektora, 
  5) dbają dobro placówki, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy w odpowiednim stanie 
  6) dbają o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegają zasad współżycia społecznego. 
  § 26.2. Prawa i obowiązki pracowników oraz zasady ich zatrudniania określa dyrektor, zgodnie z powszechnymi przepisami prawa pracy. Dyrektor powierza każdemu pracownikowi zakres obowiązków, który umieszczony jest w teczce akt osobowych każdego pracownika. 
   
   
   
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona 13
   
  Rozdział 6. Wychowankowie i ich prawa 
  § 27. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 2 do 6 lat 
  § 27. 1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10t. 
  § 28.Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: 
  1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2)  szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 
  3)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
  4)  poszanowania jego godności osobistej, 
  5)  poszanowania własności, 
  6)  opieki i ochrony, 
  7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat, 
  8)  akceptacji jego osoby, takim jakim jest, 
  9)  spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
  10)  snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”, 
  11)  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, 
  12)  pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
  § 29. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do: 
  1) aktywności, twórczości, eksperymentowania,
  2)  samodzielności w podejmowaniu zadań i w dokonywaniu wyborów,
  3)  zaradności wobec sytuacji problemowych, 
  4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami, 
  5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych, 
  6)  tolerancji, otwartości wobec innych, 
  7)  bycia z innymi i dla innych pomocnym,
  8)  przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych.
   
   
  Rozdział 7. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 
  § 30. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców. 
  §31. Osoby upoważnione do odbioru przez rodzica muszą zostać wymienione w Karcie Przedszkolaka. Upoważnienie do odbioru w Karcie Przedszkolaka może zostać w każdej chwili zaktualizowane lub odwołane pisemnie. 
  § 32. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
   
      Statut – Przedszkole Niepubliczne „Muszelka” we Władysławowie                                                             strona  14
   § 33. Przedszkole przejmuje opiekę nad dzieckiem w momencie powierzenia go nauczycielce lub pracownikowi obsługi. 
  § 34. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach i spacerach. Przedszkole zgodnie z prawem nie spełnia życzeń rodziców, by dzieci po przebytych chorobach nie wychodziły na powietrze. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu.
   § 35. Ubiór dziecka oraz obuwie powinny być wygodne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych. 
  §36.Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone, przeziębione, z wysypką, po urazach, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
   § 37. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną prz

Copyright 2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP